Portāla noteikumi

1. Portāla noteikumu statuss un definīcijas

1.1.
Portāla noteikumi kļūst Klientam saistoši pēc Portāla noteikumu 2.1.8. punktānoteiktās darbības veikšanas.
1.2.
Portāla noteikumi kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu pēc Līguma noslēgšanas.
1.3.
Portāla noteikumos minētajiem vārdiem un izteicieniem ar lielo sākuma burtu ir tāda pati nozīme, kā tādiem pašiem vārdiem un izteicieniem Līgumā (vai pirms Līguma noslēgšanas Portālā publiski pieejamā kredītlīnijas līguma noteikumos).
1.4.
Portāla noteikumos tālāk minētajiem vārdiem un izteicieniem, ja tie ir minēti ar lielo sākuma burtu, ir šādas nozīmes:
Autorizācija Portāla noteikumos noteiktās Klienta darbības, pēc kuru veikšanas tiek atzīts, ka Aizdevējs ir identificējis (autorizējis) Klientu, un ka caur Profilu Portālā vai Pušu savstarpējā telefoniskajā saziņā, izmantojot Telefona numuru, veiktās darbības ir veicis Klients
E-pieteikums Klienta aizpildīts Reģistrācijas pieteikums vai pieteikums par Līguma grozīšanu vai informācijas atjaunošanu Portālā
Instantor Instantor AB, Zviedrijas Karalistes reģistrācijas numurs 556818-2835, sniegtais pakalpojums (programmatūra), kuru izmantojot Klienta ar kredītiestādes izsniegtajiem autentifikācijas elementiem autentificējas kredītiestādes interneta vietnē
Instantor noteikumi Noteikumi, kuri nosaka kārtību, kādā Klienta izmanto Instantor sniegto pakalpojumu (programmatūru), lai veiktu Verifikāciju un lai Aizdevējs saņemtu personas datus un informāciju par Klientu
Parole Klienta izvēlēts burtu un ciparu virknējums, pēc kura ievadīšanas kopā ar Klienta personas kodu Portālā norādītājā vietā Aizdevējs identificē (autorizē) Klientu un Klientam ir tiesības caur Profilu lietot Portālu
Reģistrācijas pieteikums Klienta divos posmos aizpildīts pieteikums Portālā par Profila izveidošanu
Sākotnējā Parole Klienta izvēlēts burtu un/vai ciparu virknējums, pēc kura ievadīšanas kopā ar personas kodu Portālā norādītājā vietā iespējama Profila aktivizēšana
SMS kods Aizdevēja izvēlēts burtu un/vai ciparu virknējums, kuru pēc Klienta pieprasījuma Aizdevējs nosūta uz Telefona numuru un pēc kura ievadīšanas Reģistrācijas pieteikumā tiek uzskatīts, ka Klients ir piekritis, ka Puses savstarpējā telefoniskajā saziņā vai Līguma noslēgšanā vai grozīšanā, var izmantot Telefona numuru
Verifikācija Portāla noteikumos noteiktās Klienta darbības, pēc kuru veikšanas Portāla noteikumos noteiktajā kārtībā tiek atzīts, ka Aizdevējs ir identificējis (autorizējis) Klientu, ir saņēmis Reģistrācijas pieteikumā sniegtās Klienta piekrišanas un ir saņēmis citus Portāla noteikumos noteiktās Klienta piekrišanas un apliecinājumus
Verifikācijas komisija Komisijas maksa 0,01 EUR (viena centa) apmērā, kuru Klients maksā Aizdevējam, ja vēlas veikt Verifikāciju Portāla noteikumu 3.1.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā

2. Pieteikšanās Līguma noslēgšanai

2.1.
Ja Klients vēlas caur Portālu pieteikties Līguma noslēgšanai un lai Aizdevējs varētu izvērtēt Klienta maksātspēju un pieņemt lēmumu par Līguma noslēgšanu un Kredītlīnijas limita piešķiršanu, tad Klients veic secīgi šādas darbības Portālā:
2.1.1.
aizpilda Reģistrācijas pieteikuma 1. daļu un izveido Paroli;
2.1.2.
iepazīstas ar Portālā publiski pieejamā kredītlīnijas līguma noteikumiem (tai skaitā Portāla noteikumiem), Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapu un Privātuma politiku un apstiprina piekrišanu tiem, nospiežot pogu “Turpināt”;
2.1.3.
ievada Reģistrācijas pieteikumā uz Telefona numuru saņemto SMS kodu;
2.1.4.
aizpilda Reģistrācijas pieteikuma 2. daļu, tai skaitā, izdara izvēli par Klienta piekrišanas sniegšanu Reģistrācijas pieteikumā norādīto personas datu apstrādei;
2.1.5.
precizē Reģistrācijas pieteikumu, ja Klients to vēlas;
2.1.6.
veic Verifikāciju.
2.2.
Pēc Portāla noteikumu 2.1.2. punktā noteiktās darbības veikšanas Profils tiek izveidots un aktivizēts, taču Līgums nav noslēgts un Kredītlīnija nav piešķirta Klientam līdz brīdim, kamēr Aizdevējs būs veicis Verifikāciju un Puses būs noslēgušas Līgumu Portālā vai telefoniskā saziņā, izmantojot Telefona numuru.

3. Verifikācijas veikšana

3.1.
Pēc Portāla noteikumu 2.1.1. – 2.1.5. punktā noteikto darbību sekmīgas veikšanas Klients veic Verifikāciju, ievērojot Portāla noteikumu 3.2. punktā minēto:
3.1.1.
ar Instantor starpniecību caur Profilu Portālā, pirms tam iepazīstoties un piekrītot Instantor noteikumiem; vai
3.1.2.
samaksājot Verifikācijas komisiju Aizdevējam no Klienta konta.
3.2.
Klients, veicot kādu no Portāla noteikumu 3.1. punktā minētajām Verifikācijas darbībām, vienlaikus bez citu atsevišķu darbību veikšanas:
3.2.1.
apliecina, ka Reģistrācijas pieteikumā norādītā informācija par Klientu ir patiesa un ka nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā atlīdzinās Aizdevējam nodarīto kaitējumu;
3.2.2.
atkārtoti apstiprina, ka Telefona numurs var tikt izmantots Aizdevēja telefoniskajai saziņai ar Klientu, tajā skaitā identifikācijai vai Līguma noslēgšanai vai grozīšanai, un piekrīt, ka Pušu telefoniskā saziņa ir Pusēm saistoša (tajā skaitā Līguma vai Līguma grozījumu noslēgšana), ja tā ir notikusi, izmantojot Telefona numuru, un tās laikā Aizdevējam ir sniegta tā pieprasītā informāciju par Klientu un/vai Līgumu (Aizdevējs šādas telefona sarunas ieraksta);
3.2.3.
atkārtoti apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt Portāla noteikumiem un ka ir iepazinies ar Portāla privātuma politiku;
3.2.4.
apstiprina Reģistrācijas pieteikumā norādītās piekrišanas, Reģistrācijas pieteikumā norādīto personas datu apstrādei, profilēšanai un komerciālo paziņojumu sūtīšanai;
3.2.5.
apliecina, ka ir informēts par to, ka Reģistrācijas pieteikuma aizpildīšana, Verifikācijas veikšanas un Profila aktivizēšana nav uzskatāma par Līguma noslēgšanu, jo Aizdevējam pirms Līguma noslēgšanas ir jāizvērtē Klienta maksātspēja.
3.3.
Aizdevējam ir tiesības jebkurā brīdi pieprasīt, lai Aizņēmējs pirms Portāla noteikumu 6. vai 7. nodaļā noteikto darbību veikšanas veic Verifikāciju Portāla noteikumos noteiktajā kārtībā.

4. Līguma noslēgšana un Aizdevuma summas izsniegšana

4.1.
Aizdevējs pēc Portāla noteikumu 2. un 3. nodaļā noteikto Klienta darbību sekmīgas veikšanas izvērtē Reģistrācijas pieteikumā sniegtos datus un informāciju, veic citas pēc Aizdevēja ieskatiem nepieciešamās darbības un pieņem lēmumu par Līguma noslēgšanu.
4.2.
Ja Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu par Līguma noslēgšanu, tad Aizdevējs nosūta SMS uz Telefona numuru un nodrošina Portālā informāciju par iespēju noslēgt Līgumu un saņemt Aizdevuma summu pēc 7 (septiņām) dienām.
4.3.
Klientam 7. (septītajā) dienā pēc Profila noteikumu 4.2. punktā noteikto Aizdevēja darbību veikšanas vai agrāk, ja Klients ir izvēlējies izmantot Aizdevēja piedāvāto pakalpojumu “Ātrā aizdevuma saņemšana”:
4.3.1.
ir tiesības caur Profilu Portālā iepazīties ar Aizdevēja sagatavoto Līguma (tai skaitā Grafika) piedāvājumu;
4.3.2.
ir tiesības 5 (piecu) dienu laikā caur Profilu Portālā ierosināt Portālā iespējamās Līguma piedāvājuma izmaiņas un apstiprināt piekrišanu Līguma (tai skaitā Grafika) piedāvājumam, nospiežot Portālā pogu “Apstiprināt” vai piekrītot telefoniski, ja Pušu telefoniskā saziņa ir notikusi, izmantojot Telefona numuru, un tās laikā Aizdevējam ir sniegta tā pieprasītā informāciju par Klientu un/vai Līguma piedāvājumu;
4.3.3.
pēc Klienta apstiprinājuma veikšanas Portāla noteikumu 4.3.2 punktā noteiktajā kārtībā Aizdevējs nosūta Līgumu (tai skaitā Grafiku) nerediģējamā elektroniskā formātā bez Pušu parakstiem uz Klienta e-pastu un ar šo brīdi tiek uzskatīts, ka Līgums starp Pusēm ir noslēgts un ir stājies spēkā; un
4.3.4.
Aizdevējs izsniedz Aizdevuma summu Līgumā noteiktajā kārtībā.
4.4.
Ja Aizdevējs vēlas piedāvāt Klientam Līguma noslēgšanu uz citiem nosacījumiem, nekā norādīts aizpildītajā Reģistrācijas pieteikumā, tad Aizdevējam ir tiesības telefoniski, izmantojot Telefona numuru, sazināties ar Klientu un vienoties par Līguma (tai skaitā Grafika) galīgajiem noteikumiem un noslēgt Līgumu. Šādā gadījumā Puses noslēdz Līgumu Portāla noteikumu 4.3.2. punktā noteiktajā kārtībā, Klientam sniedzot piekrišanu caur Profilu Portālā vai telefoniski.
4.5.
Portāla noteikumu 4.4. punktā noteiktajā gadījumā pēc Portāla noteikumu 4.3.2. punktā noteikto Klienta darbību veikšanas Aizdevējs veic Portāla noteikumu 4.3.3. un 4.3.4. punktā noteiktās darbības.
4.6.
Pēc Klienta pieprasījuma Aizdevējs nosūta Līgumu rakstveida formā bez Pušu parakstiem uz Klienta norādīto adresi (deklarēto vai faktisko dzīvesvietas adresi) 10 (desmit) darba dienu laika.
4.7.
Ja Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu par Līguma, tad Aizdevējs nosūta SMS uz Telefona numuru ar informāciju par Klienta tiesībām iepazīties ar Līguma piedāvājumu.

5. Autorizācija un priekšnoteikumi savstarpējai saziņai un informācijas apmaiņai

5.1.
Aizdevējs Profila piekļuvei un lietošanai Portālā identificē Klientu pēc personas koda un Paroles, kurus Klients ievada Portālā norādītājā vietā.
5.2.
Aizdevējs telefoniskajā saziņā identificē Klientu pēc Telefona numura.
5.3.
Klientam ir tiesības mainīt Autorizācijai norādīto Paroli, ievadot esošo Paroli un jauno Paroli Profila sadaļā “Mani dati”, un ar šo brīdi Parole ir mainīta.
5.4.
Lai pilnvērtīgi vai pienācīgi veiktu Pušu savstarpējo saziņu, informācijas apmaiņu vai Autorizāciju, Aizdevējam pēc saviem ieskatiem ir vienpusējas tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Klienta papildus dokumentus vai informāciju vai darbības, kas apliecinātu Klienta identitāti, Pušu savstarpējo saziņu un informācijas apmaiņu vai Autorizāciju.
5.5.
Darbības, kas tiek veiktas caur Profilu Portālā pēc Autorizācijas, ir uzskatāmas par Klienta parakstu vai akceptu. Visi pieprasījumi, apstiprinājumi, paziņojumi, Līguma grozījumi, kā arī jebkuri citi dokumenti, kas apstiprināti vai iesniegti caur Profilu Portālā pēc Autorizācijas, ir Pusēm saistoši un ir līdzvērtīgi rakstveida dokumentiem.
5.6.
Parole ir konfidenciāla informācija, ko Puses apņemas neizpaust un novērst trešo personu iespējas to uzzināt. Klientam ir pienākums glabāt drošībā savu Paroli.
5.7.
Ja Parole ir kļuvusi zināma vai varējusi kļūt zināma trešajai personai, Klientam par to nekavējoties ir jāinformē Aizdevējs, un Aizdevējs iespējami īsākā laikā bloķē pieeju Profilam.
5.8.
Lai atjaunotu pieeju Profilam, Klients izveido jaunu Paroli:
5.8.1.
ievada Portālā norādītajā vietā Klienta personas kodu un Telefona numuru;
5.8.2.
izveido Portālā norādītājā vietā savu unikālo Paroli;
5.8.3.
ievada Portālā uz Telefona numuru saņemto SMS kodu.
5.9.
Aizdevējam ir vienpersoniskas tiesības, bet nav pienākums, bloķēt Profilu gadījumos, ja:
5.9.1.
Aizdevējam rodas aizdomas par nesankcionētu piekļūšanu Profilam, tajā skaitā, ja Aizdevējam rodas aizdomas, ka Parole ir kļuvusi zināma, vai varējusi kļūt zināma trešajai personai;
5.9.2.
Aizdevējam rodas aizdomas par prettiesisku darbību veikšanu; vai
5.9.3.
citos gadījumos pēc Aizdevēja vienpusējiem ieskatiem, lai nodrošinātu Pušu savstarpējās saziņas un informācijas apmaiņas drošību, neaizskaramību, konfidencialitāti vai novērstu iespējamus zaudējumus Aizdevējam, Aizdevēja klientiem vai sadarbības partneriem.
5.10.
Aizdevējs ir vienpusēji tiesīgs atteikties no Pušu savstarpējās saziņas un informācijas apmaiņas Portālā, ja:
5.10.1.
Klients neievēro Līgumu (tai skaitā Portāla noteikumus);
5.10.2.
Pušu savstarpēja saziņa vai informācijas apmaiņa ir neskaidra vai izkropļota elektronisko sakaru traucējumu vai nepilnvērtīgās darbības dēļ;
5.10.3.
Pušu savstarpējā saziņa vai informācijas apmaiņa ir neskaidra vai izkropļota interneta pārlūkprogrammas vai tastatūras izkārtojuma valodas, kuru Klients lieto piekļuvei Portālam, dēļ;
5.10.4.
pēc Aizdevēja ieskatiem nav bijusi pilnvērtīga vai pienācīga Autorizācija vai tā rada šaubas; vai
5.10.5.
Klients nav veicis Aizdevēja pieprasītās darbības Portāla noteikumu 5.4. punktā minētajos gadījumos.
5.11.
Darbības, kas tiek veiktas telefoniskajā saziņā ar Klientu, ir uzskatāmas par akceptu (piekrišanu). Visi pieprasījumi, apstiprinājumi, paziņojumi, Līgums un tā grozījumi, kā arī jebkura cita informācija vai dokumenti, kas apstiprināti vai iesniegti telefoniskajā saziņā, izmantojot Telefona numuru, ir Pusēm saistoši un ir līdzvērtīgi rakstveida dokumentiem.
5.12.
Ja par Telefona numura lietotāju ir kļuvusi trešā persona, Klientam par to nekavējoties, zvanot no cita telefona numura, ir jāinformē Aizdevējs, un Aizdevējs iespējami īsākā laikā aptur Telefona numura izmantošanu telefoniskajā saziņā.
5.13.
Klients var atjaunot Telefona numura izmantošanu Pušu telefoniskajā saziņā, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli Aizdevējam no Klienta e-pasta, kas iepriekš izmantots saziņā ar Aizdevēju vai norādīts Profilā.

6. Pušu savstarpēja saziņa un informācijas apmaiņa

6.1.
Pēc Profila aktivizēšanas un Autorizācijas veikšanas Klientam ir tiesības caur Profilu Portālā veikt savstarpējo saziņu un informācijas apmaiņu ar Aizdevēju.
6.2.
Ja Klients caur Profilu Portālā vēlas pieprasīt grozījumu veikšanu Līgumā, tad Klients aizpilda E-pieteikumu, ievadot vai norādot nepieciešamos datus un informāciju par vēlamajiem Līguma grozījumiem.
6.3.
Ja Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu par Līguma grozījumu noslēgšanu, tad Aizdevējs nosūta SMS uz Telefona numuru un nodrošina Portālā informāciju par iespēju noslēgt Līguma grozījumus un saņemt Aizdevuma summu pēc 7 (septiņām) dienām.
6.4.
Klientam 7. (septītajā) dienā pēc Profila noteikumu 6.3. punktā noteikto Aizdevēja darbību veikšanas vai agrāk, ja Klients ir izvēlējies izmantot Aizdevēja piedāvāto pakalpojumu “Ātrā aizdevuma saņemšana”:
6.4.1.
ir tiesības caur Profilu Portālā iepazīties ar Aizdevēja sagatavoto Līguma (tai skaitā Grafika) grozījumu piedāvājumu;
6.4.2.
ir tiesības 5 (piecu) dienu laikā caur Profilu Portālā ierosināt Portālā iespējamās Līguma grozījumu piedāvājuma izmaiņas un apstiprināt piekrišanu Līguma (tai skaitā Grafika) grozījumu piedāvājumam, nospiežot Portālā pogu “Apstiprināt” vai piekrītot telefoniski, ja Pušu telefoniskā saziņa ir notikusi, izmantojot Telefona numuru, un tās laikā Aizdevējam ir sniegta tā pieprasītā informāciju par Klientu un/vai Līgumu;
6.4.3.
pēc Klienta apstiprinājuma veikšanas Portāla noteikumu 6.4.2 punktā noteiktajā kārtībā Aizdevējs nosūta Līguma (tai skaitā Grafika) grozījumus nerediģējamā elektroniskā formātā bez Pušu parakstiem uz Klienta e-pastu un ar šo brīdi tiek uzskatīts, ka Līguma grozījumi starp Pusēm ir noslēgti un ir stājušies spēkā; un
6.4.4.
Aizdevējs izsniedz Aizdevuma summu Līguma grozījumos noteiktajā kārtībā.
6.5.
Ja Klients caur Profilu Portālā pieprasa atjaunot datus vai informāciju par Klientu, tad Klients:
6.5.1.
ievada atjaunojamo informāciju Profila sadaļā “Mani dati”;
6.5.2.
pārbauda Profila sadaļā “Mani dati” ietverto datu un informācijas pilnību un pareizību, pārliecinoties, ka tie ir saprotami un atbilst Klienta gribai; un
6.5.3.
veic Verifikāciju, ja Klients atjauno informāciju par Klienta kontu; vai
6.5.4.
pieprasa caur Portālu SMS koda nosūtīšanu uz jauno Telefona numuru un ievada Portālā norādītāja vietā uz jauno Telefona numuru saņemto SMS kodu, ja Klients atjauno informāciju par Telefona numuru.
6.6.
Klienta dati un informācija uzskatāma par atjaunotu un stājas spēkā pēc Portāla noteikumu 6.5. punktā minēto darbību veikšanas. Par Klienta, bankas konta vai Līguma datu un informācijas atjaunošanu var pārliecināties caur Profilu Portālā.
6.7.
Lai pilnvērtīgi vai pienācīgi veiktu Klienta informācijas aktualizāciju, Aizdevējam pēc saviem ieskatiem ir vienpusējas tiesības jebkurā laikā pieprasīt papildus dokumentu vai informācijas sniegšanu vai papildus darbību veikšanu, kas apliecina Klienta informācijas maiņu.
6.8.
Klients caur Profilu Portālā var atjaunot informāciju par Klienta maksātspēju un pievienot Portālā Aizdevēja norādītos dokumentus.
6.9.
Lai pilnvērtīgi veiktu Klienta maksātspējas izvērtēšanu Aizdevējam pēc saviem ieskatiem ir vienpusējas tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Klienta papildus dokumentus vai informāciju, kas apliecina maksātspēju vai pieprasīt veikt papildus darbības.
6.10.
Ja Klients vēlas atjaunot informāciju par Telefona numuru, neizmantojot Portālu, lai turpmākajā Pušu telefoniskajā saziņā izmantotu citu Telefona numuru, tad Klients nosūta elektroniskā pasta vēstuli Aizdevējam no Klienta e-pasta, kas iepriekš izmantots saziņā ar Aizdevēju vai norādīts Profilā.

7. Klienta tiesības un pienākumi

7.1.
Klients apņemas:
7.1.1.
nelietot Portālu pretlikumīgu darbību veikšanai, ieskaitot krāpšanu, un negodīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;
7.1.2.
lietojot Portālu, sniegt tikai patiesu informāciju;
7.1.3.
lietot Portālu (tai skaitā veicot Verifikāciju, Autorizāciju vai Profila aktivizēšanu vai grozot Līgumu) tikai un vienīgi tad, ja ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmē;
7.1.4.
lietot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas;
7.1.5.
saziņā ar Aizdevēju rīkoties pieklājīgi, ievērojot sabiedrībā vispārpieņemtās morāles normas; un
7.1.6.
veikt saprātīgas darbības, lai novērstu trešo personu iespēju lietot Telefona numuru telefoniskai saziņai ar Aizdevēju.
7.2.
Klients apzinās un saprot, ka trešās personas, kurām ir kļuvusi zināma Profila parole, var piekļūt Profilam un uzņemties saistības Klienta vārdā. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar Profilu (tai skaitā, pieprasīta papildus Aizdevuma summa), lietojot pareizu Klienta personas kodu un Paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā Profilā ir veicis pats Klients, uzņemoties attiecīgās saistības pret Aizdevēju.
7.3.
Klients apzinās un saprot, ka trešās personas, kurām ir iespēja lietot Telefona numuru, var uzņemties saistības Klienta vārdā. Ja telefoniskā saziņā ar Aizdevēju tiek izmantots Telefona numurs, tad tiek uzskatīts, ka telefoniski veiktās darbības ir veicis pats Klients, uzņemoties attiecīgās saistības pret Aizdevēju.
7.4.
Par Aizdevēja sniegtajiem pakalpojumiem Portālā, kas pieprasīti caur Profilu, Klients maksā Komisijas saskaņā ar Cenrādi, kas ir spēkā Aizdevēja pakalpojuma sniegšanās brīdī, ja Komisija ir piemērojama.

8. Atbildība

8.1.
Klients ir atbildīgs par visiem Aizdevējam radītajiem zaudējumiem, kas radušies lietojot Profilu Portālā vai telefoniski sazinoties, izmantojot Telefona numuru (tai skaitā neautorizētu darbību rezultātā), ja rīkojies prettiesiski vai nav ievērojis Līguma noteikumus (tai skaitā Portāla noteikumu).
8.2.
Klients uzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, uzņemtajām saistībām vai citām darbībām, kas veiktas Profilā līdz brīdim, kad Aizdevējs ir brīdināts par Portāla noteikumu 5.7. punktā minētajiem gadījumiem un kad Aizdevējam ir bijis pietiekams laiks bloķēt Profilu, vai kas veiktas telefoniskā saziņā ar Klientu līdz brīdim, kad Aizdevējs ir brīdināts par Portāla noteikumu 5.12. punktā minētajiem gadījumiem un kad Aizdevējam ir bijis pietiekams laiks apturēt Telefona numura izmantošanu telefoniskajā saziņā.
8.3.
Ja Klienta prettiesiskas darbības Portālā vai telefoniskajā saziņā, izmantojot Telefona numuru, rezultātā tiek nodarīti zaudējumi Aizdevējam, Klients atlīdzina tiešos zaudējumus, kas Aizdevējam radušies.
8.4.
Aizdevējs ir pilnībā atbrīvots no atbildības pret Klientu par jebkādiem zaudējumiem, kas Klientam radušies vai varētu rasties lietojot Portālu vai telefoniskajā saziņā:
8.4.1.
ja Klients nav ievērojis Līguma noteikumus (tai skaitā Portāla noteikumus);
8.4.2.
trešo personu nelikumīgas darbības rezultātā līdz Profila bloķēšanas brīdim Portāla noteikumu 5.7. punktā noteiktajā kārtībā;
8.4.3.
trešo personu nelikumīgas darbības rezultātā līdz Telefona numura izmantošanas telefoniskajā saziņā apturēšanas brīdim Portāla noteikumu 5.12. punktā noteiktajā kārtībā;
8.4.4.
sakaru traucējumu dēļ un citu no Aizdevēja neatkarīgu traucējumu vai šķēršļu rezultātā;
8.4.5.
ja saskaņā ar Līgumu (tai skaitā Portāla noteikumiem) Profils ir bloķēts vai Telefona numura izmantošanas telefoniskajā saziņā ir apturēta; vai
8.4.6.
Portāla darbība ir traucēta, apturēta vai pārtraukta jebkādu iemeslu dēļ.
8.5.
Ja Klients noliedz, ka būtu autorizējis (devis savu piekrišanu) savstarpējai saziņai ar Aizdevēju vai informācijas apmaiņai, Autorizācija tiek uzskatīts par pietiekošu pierādījumu tam, ka Klients devis piekrišanu savstarpējai saziņai vai informācijas apmaiņai, vai arī ir rīkojies krāpnieciski, vai ar nodomu vai aiz neuzmanības nav pildījis kādu no Līguma (tai skaitā Portāla noteikumos) noteiktajiem pienākumiem.
8.6.
Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, tai skaitā, elektrības padeves traucējumus, Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas institūciju pieņemtos normatīvos aktos, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Portāla noteikumos paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.
8.7.
Pušu savstarpējās saziņas un informācijas apmaiņas laikā, ja Puses ir izmantojušas sakaru līdzekļus, Aizdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina Portāla darbību, lietošanas traucējumu dēļ, tajā skaitā, bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, Portāla darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (tai skaita kredītiestāžu internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

9. Profila bloķēšana, slēgšana un atbloķēšana

9.1.
Aizdevējam ir vienpusējas tiesības bez brīdinājuma bloķēt vai dzēst Profilu, ja:
9.1.1.
Klients pārkāpj Līgumu (tai skaitā Portāla noteikumus), vai citādi pretlikumīgi lieto Portālu;
9.1.2.
Klients ir sniedzis nepatiesus, viltotus vai maldinošus datus, informāciju vai dokumentus;
9.1.3.
Klients nepiekrīt Aizdevēja veiktajiem grozījumiem Portāla noteikumos.
9.2.
Ja Aizdevējs ir bloķējis Profilu, tad Klientam ir tiesības atbloķēt Profilu Portāla noteikumu 5.8. punktā noteiktajā kārtībā.

10. Citi noteikumi

10.1.
Aizdevējam ir tiesības bez iepriekšējas Klienta informēšanas vienpusēji veikt grozījumus Portāla noteikumos. Portāla noteikumu jauno redakciju Aizdevējs publicē Portālā, un attiecībā uz Klientu tie stājas spēkā pēc tam, kad pēc Autorizācijas veikšanas ar tiem iepazīstas un apstiprina piekrišanu tiem caur Profilu Portālā, ja vēlas caur Profilu turpināt lietot Portālu.
10.2.
Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma un Portāla lietošanas, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos un Līgumā noteiktos gadījumus.
10.3.
Portāla noteikumi ir spēka uz nenoteiktu laiku līdz Profila dzēšanai.